Gb-foreningens Vedtægter

 1.     Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2.     Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde alle, der har fået foretaget eller overvejer en operation for svær overvægt og de der har fået foretaget hud reduktioner eller overvejer det i forbindelse med GB operation, samt pårørende mulighed for at skaffe sig indsigt og viden om de forskellige muligheder, samt støtte de personer der skal gennem forløbet hos det offentlige og det private system i Danmark. Foreningen skal samtidig arbejde for at ændre de politiske holdninger til fedme og overvægt i Danmark, samt kunne være en aktiv deltager for at ændre de danske fødevarepolitiske holdninger i fremtiden, så antallet af fedme/svær overvægt i Danmark kan nedbringes.

§ 3.     Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4.     Kontingent:
Til drift af foreningen: medlemsblad m.m. (formål) betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling ud fra det kommende års budget. Kontingentet er på årsbasis, fra første opkrævningsdato. Kontingentopkrævningen sker individuelt, med 1 mdr. betalingsfrist.
Stk. 1.     Såfremt et medlem ikke indbetaler sit kontingent inden det fastsatte tidsrum, betragtes denne som udmeldt. 
Stk. 2     Udmeldelse skal ske skriftligt via mail eller post til den siddende kasserer. Der refunderes ikke overskydende kontingent.

§ 5.     Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab med kommende års budget offentliggøres på foreningens hjemmeside 14 dage før den ordinære generalforsamling. Ønskes regnskab og budget tilsendt, kan dette ske via e-mail, dog kun til foreningens medlemmer.  Foreningen må ikke stifte gæld. Foreningens midler opbevares i bank.

§ 6.     Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmesiden og skriftlig meddelelse til medlemmer.  Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§ 7.     Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

     1. Valg af dirigent og stemmetællere (3 stk.).
     2. Bestyrelsens beretning.
     3. Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år til godkendelse.
     4. Behandling af indkomne forslag.
     5. Fastsættelse af kontingent.
     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
     7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollørsuppleant.
     8. Eventuelt

§ 8.     Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Medlemskabet dokumenteres ved forevisning af gyldigt medlemskort eller billede-ID (pas, kørekort o.l.)
Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 14 (12).
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt – valg til bestyrelse og suppleanter skal dog altid ske skriftligt. Hvert fremmødt medlem har ret til afgivelse af op til det antal stemmer, svarende til kandidater på valg.

§ 9.     Valg og funktioner:
Stk. 1:     Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af i alt 5 - 7 medlemmer, hvoraf 2 -3 vælges i lige år og 3 - 4 ved ulige år.Det enkelte bestyrelsesmedlem skal på valg efter højest 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Konstitueringen skal foregå umiddelbart efter generalforsamlingen.Skulle der blive forfald i bestyrelsen og den dermed ikke længere kan leve op til foreningene stk. 1, kan bestyrelsen forsætte sit virke med ned til 3 medlemmer, frem til foreningens ordinære generalforsamling.
Stk. 2:     Bestyrelsessuppleanter: 
1 -2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år for ét år af gangen.
Stk. 3:     Bilagskontrollant: 
Foreningen har en bilagskontrollant. Der vælges en sådan hvert år. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan ikke vælges.
Stk. 4:     Bilagskontrollantsuppleant: 
Hvert år vælges et medlem for ét år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan ikke vælges.
Stk. 5:     Alle ovennævnte tillidsposter kan kun beklædes af foreningens medlemmer og for at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

§ 10.     Foreningens (Bestyrelsens) ledelse:
Stk. 1:     Bestyrelsen skal håndhæve vedtægterne og i enhver henseende varetage foreningens tarv. Bestyrelsen er selvkonstituerende og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2:     Formanden indkalder bestyrelsen, leder dens møder og meddeler alle bekendtgørelser, som har betydning for forening.
Stk. 3:     Næstformanden supplerer formanden, når det er nødvendigt.
Stk. 4:     Kassereren opkræver kontingent og betaler de af bestyrelsen anviste regninger. Kassereren fører tillige regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Bestyrelsen kan til denne opgave ansætte udefrakommende hjælp. Kasserer har dog stadigvæk det overordnede ansvar.
Stk. 5:     Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved alle møder og generalforsamlinger.
Stk. 6:     Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.
Stk. 7:     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst fem bestyrelsesmedlemmer er til stede eller i telefonisk kontakt. Ved stemmelighed er formandens eller fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 8:     Bestyrelsessuppleanter skal indtræde i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Bestyrelsessuppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Suppleanterne skal indkaldes til bestyrelsesmøderne, og modtager i alle tilfælde mødereferat. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 9:     Bestyrelsen kan efter ønske og behov nedsætte diverse udvalg til at løse konkrete opgaver. Bestyrelsen kan uddelegere myndighed og kompetence til udvalgene.

§ 11.    Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.
Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 12.     Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§13.    Ekskludering
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. Ekskludering kan ske, hvis et medlem ikke agerer i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Ekskludering kan ligeledes ske, hvis bestyrelsen vurderer, at medlemmet udøver undergravende virksomhed mod foreningen eller på anden måde forsøger at skade foreningen, og dennes arbejde. Ekskludering skal ske skriftligt og med begrundelse.

§ 14.     Opløsning/ændring af formåls paragraf
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Julemærkehjemmene i Danmark.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 27. maj 2006. Revideret på ekstraordinær generalforsamling 4. august 2007 samt på ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2009. samt revideret på generalforsamlingen 25. maj 2013. Revideret på den ekstraordinære generalforsamling 3/10 2015. Revideret på generalforsamlingen den 5. maj 2016.

Fredericia, den 5. maj 2016

Lykke Hvitved, dirigent

Kontaktoplysninger

 

Sociale links