Generalforsamlinger 2018

Der er sendt indkaldelser ud til ordinær og ekstraordinære generalforsamling til afholdelse søndag den 11. marts 2018 henholdsvis kl. 10 og kl. 11.

Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af Gb-foreningen, da der pt. ikke er medlemsmæssig eller økonomisk grundlag for at fortsætte Gb-foreningen.

Indkaldelser ses her:

Ordinær generalforsamling søndag den 11. marts 2018 kl. 10

Ekstraordnær generalforsamling søndag den 11 marts 2018 kl. 11

Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding på info@gb-foreningen.dk en uge før.

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Gb-foreningen fortsætter med ny bestyrelse

Lørdag den 23. september 2017 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Her blev der valgt ny bestyrelse, som har dedikeret sig arbejdet med at genrejse Gb-foreningen.

Der vil i nær fremtid komme yderligere information!

Den nye bestyrelse kan ses her!

Ekstraordinær generalforsamling 23/9

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2017

I forlængelse af at det ikke var muligt at gennemføre den ordinære generalforsamling lørdag den 20. maj 2017 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 23. september 2017 kl. 14

Frivilligcenter Århus, Grønnegade 80 1. sal, 8000 Aarhus C

Af praktiske hensyn til forplejning vil vi bede om en tilkendegivelse på mail (info@gb-foreningen.dk) om man deltager – tak 😊

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere (3 stk.).
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollørsuppleant.
  8. Eventuelt

 

Iht. vedtægterne skal der indkaldes således:

§ 12.     Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 6.     Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmesiden og skriftlig meddelelse til medlemmer.  Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes §8 opnås stemmeret således:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Medlemskabet dokumenteres ved forevisning af gyldigt medlemskort eller billede-ID (pas, kørekort o.l.)

 

Idet der har været problemer med udsendelse af kontingentopkrævninger den seneste tid, har vi valgt at udsende dette brev pr. mail til alle, som er opført som aktive i Gb-foreningens medlemsregister.

Samtidig har vi valgt først at afholde den ekstraordinære generalforsamling i starten af september med henblik på, at vi vil kunne få udsendt kontingentopkrævninger samt registreret indbetalinger og dermed få styr på medlemskaber inden den ekstraordinære generalforsamling.

Der vil snarest komme kontingentopkrævning ud til alle i databasen, og de, som ikke betaler inden fristen vil automatisk blive betragtet som udmeldt af Gb-foreningen og vil derfor ikke have stemmeret på Gb-foreningens ekstraordinære generalforsamling!

Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller i almindelighed er man velkommen til at kontakte Birthe Dahlgaard Andersen på tlf. 22 22 22 10 eller på mail bda@gb-foreningen.dk.

 

Venlig hilsen
På Gb-foreningens vegne

Birthe Dahlgaard Andersen
Fung. formand

Generalforsamling 2017

Til

Gb-foreningens medlemmer

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Lørdagdag den 20. maj 2017 kl. 13:00

Sted OPA Privathospital Aarhus, Magrethepladsen 3, 8000 Aarhus C

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere (3 stk.).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for de forløbne år, samt budget for det kommende år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag: Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside ca. 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til info@gb-foreningen.dk

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollørsuppleant.

8. Eventuelt

Stemmeret: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Medlemskabet dokumenteres ved forevisning af gyldigt medlemskort eller billede-ID (pas, kørekort o.l.)

Du kan hente dagsorden her

Du kan hente indkommende forslag her

Du kan hente regnskab for 2016 her ( kommer snart )

Kontaktoplysninger

 

Sociale links